Amafunde ayakubomfya (amapepala ye landwe)

Ukubomfya no kutumina bambi ifyalembwa fyesu

Amaapepala ye landwe yesu aya Mbila Nsuma nayapelwa pano pakuti cinga mwangukila. Beni abantungwa uku yapulinta no kuyabomfya ilyo muleakana Imbila Nsuma na balupwa, ifibusa, na bambi abanenu. Muli abantungwa ukuyatuma kuli bambi. Ico tulemilomba fye cakuti yabe ifi fine ukwabula uku yacinja, nakabili mupeele linki iya ku bwekelako kuli "webusaiti" yesu.

Ifya kulundako linki (iya ku bwekelako) pa ibuula lyenu

Kopololeni no kubiika ka 'HTML' akanono mwi buula lyenu no kupeela ababomfya ibuula lyenu 'linki' iya ifyalembwa fyesu

<a href="https://bem.gtbs.org">Tinikeni apa ukutila mubelenge ifyalembwa pali Baibele</a>