Umupusushi Kuli Iwe

The prodigal son asking his father for his inheritance

Bushe uli muntu wansansa? Nangu ubulanda no mwenso fila cimfya insansa shobe shonse? Mulatontonkanya ukufumyapo ubulanda bwenu, lelo munshilanshi? Kuti mwalanguluka, “Bushe ine nka kwatapo insansa na kabili?”

 

Nimukwatila imbila nsuma! Eko aba Umo ungamwafwilisha, ukumwelela imembu shenu, no kumupela insansa shamuyayaya. Ishina lyakwe ni Yesu. Lekeni n’ mwebe pali wene.

Lesa ewapangile icalo. Apangile fyonse ifyabamo mu calo. Abumbile imwe na ine.

Lesa alitutemwa. Alitemwa onse uwaba mu calo. Lesa alitutemwa icakuti alitumine Yesu, umwana wakwe eka umwaume, pano calo. Elyo Yesu pano isonde, Aliposeshe abalwele; Alitalalike abalanda, alengele impofu ukumona. Alisambilishe abantu ifintu ifingi. Tulabelenga pali ifi mu Baibolo.

Amalembo yonse ya: Umupusushi Kuli Iwe

Yesu alefwaya ukuti twishibe icitemwiko cikalamba ico Wishi atukwatile imwe na ine. Alishimikile ili ilyashi ilyalelondolola ico icitemwiko cakwa Wishi.

Umuntu umo aleikala fye bwino na bana bakwe abaume babili mu musumba umo. Alemona ukuti fyonse fyali bwino. Ubushiku bumo umwana wakwe umo aile kuli wene no kweba wishi ati, “Ine nshatemwa ukwikala pano,

ndefwaya ukuikalila ne mwine no kufumapo. Mpeni icakano ca fyuma icikesaba candi. Wishi alisakamene, lelo alimupele icuma no kumuleka ukuti aleya. Wishi alisakamene no kulanguluka ukutila bushe akamumonapo umwana wakwe nakabili. Ninshi uyu mwana akansile wishi ifi?

Umwana aliya ukutali no kuipakisha ne cuma ne fibusa fyakwe. Aileposaika ne fyo akwete kumikalile ya kusungaula ne fibusa fyakwe. Alionaula ifyuma fyakwe no kucita ifyabipa ifingi. Alemona kwati alekwata ubwikashi ubusuma no kulekafye ifyuma fyapwa ne fibusa fya mubutuka. Alishele eka no kuimfwa ukubifya sana. Finshi afwile ukucita?

Aile kumulimi umo; nao amutumine ku kulisha bakapoli. Tabamupele ifyakulya ifyalinga ukuti alelya. Alisakwata insala cakuti alefwaya no kulya ifyakulya fya bakapoli. Aliyamba no kutontonkanya pa fibi acitile ne fyo acushishe ba wishi. Ilisakwata ubulanda sana.

The prodigal son feeding the pigs

Ubushiku bumo aliibukisha ifyo ba wishi bamutemenwe ne fyo aikele bwino elyo ali pa ng’anda yaba wishi.

Alilanguluka, “Nga kuti na bwekela kuli ba tata panuma yakucita fyonse ifi? Bushe kuti bacili bali ntemwa? Nshili uwalinga ukubo mwana wabo. Kuti nabafye umubomfi mu ng’anda yabo nga kuti bampokelela.”

Mukukana posa inshita aliimakene ukuya ku nga’anda yaba wishi. Atile akaya mona nga cakuti ba wishi bacili bali mutemwa.

Wishi alemufuluka umwana wakwe ukufuma fye ubo bushiku umwana afuminepo. Alelanguluka, “Bushe umwana wandi akabwela?” No bushiku bumo amwene umuntu umo alaisa apatali. Nao ati, “Bushe kuti aba umwana wandi ulya?” Aliisa ima no kumubutukila no kuya mukumbata no kumupokelela. Atile, “Uyu umwana wandi alilubile nomba asangwa.”

The father welcoming the prodigal son home

Bonse twaliba ngoyu mwana umwaume; bonse twalifuma kuli Shifwe uwakumulu. Twalionaula tupelo. Twalicita ifintu ifyabipa no kumubembukila. Ilelo Shifwe wakumulu alefwaya ukuti tubwekele kuli wene. Aletulolela na maboko ayaisulwa ku kutupokelela.

Bushe natwiishiba ukutemwa Yesu atukwatila ifwe? Panuma yakusambilisha pano isonde imyaka itatu, Alisuminishe abantu ababi ukumutenika pa ca pindama. Aliculile no bukali no kukanwa elyo aleleko mweo no kwitila umulopa wakwe nge lambo lya membu sha calo conse.

Ilyo twiisa kuli Tata tulamulomba uku twelela imembu shesu. Lulya amona ukutila tuli no bulanda pamulandu wa membu shesu, alatwelela no kutusamba no mulopa wakwe ukufumya imembu shesu shonse. Ala ici cintu icawamisha ngashi. Yesu aba Umupusushi wesu. Twafyalwa libili no kuba umuntu umupya. Ubwikashi buleisa mukukwata intampulo ipya. Yesu afumyapo ubulanda bwesu no kubikapo cimwemwe ne nsansa.

 

Tutumineni

Lombeni amapepala yelandwe