Gospel Tract and Bible Society

Mwaiseni ku Gospel Tract and Bible Society. Ukukabila ukukalamba kwa ba Gospel Tract and Bible Society kwa kwaakana ne sonde Imbila Nsuma ya Ipusukilo ku kutemwa, ukupitila mu cicetekelo ca muli Yesu Kristu, no kwafwilisha ukufikilisha icipope ca kwa Kristu.

Tutumineni

Nga na mukwata amepusho pali Baibele, nangu nga mulefwaya ukulanda na bamo pali aya amashiwi , lembeleni muli ka fomu akali panshi apa. Nakabili kuti mwa lomba ukumitumina ukwabula ukulipila amakope ayamapepala aya mashiwi ye landwe aya ukwisa kuli imwe aya kubelenga mwebene no kulapelako bambi.


Lombeni amapepala yelandwe