Umupusushi Kuli Iwe

The prodigal son asking his father for his inheritance

Bushe uli muntu wansansa? Nangu ubulanda no mwenso fila cimfya insansa shobe shonse? Mulatontonkanya ukufumyapo ubulanda bwenu, lelo munshilanshi? Kuti mwalanguluka, “Bushe ine nka kwatapo insansa na kabili?”

 

Nimukwatila imbila nsuma! Eko aba Umo ungamwafwilisha, ukumwelela imembu shenu, no kumupela insansa shamuyayaya. Ishina lyakwe ni Yesu. Lekeni n’ mwebe pali wene.

Lesa ewapangile icalo. Apangile fyonse ifyabamo mu calo. Abumbile imwe na ine.

Lesa alitutemwa. Alitemwa onse uwaba mu calo. Lesa alitutemwa icakuti alitumine Yesu, umwana wakwe eka umwaume, pano calo. Elyo Yesu pano isonde, Aliposeshe abalwele; Alitalalike abalanda, alengele impofu ukumona. Alisambilishe abantu ifintu ifingi. Tulabelenga pali ifi mu Baibolo.

Amalembo yonse ya: Umupusushi Kuli Iwe

Yesu alefwaya ukuti twishibe icitemwiko cikalamba ico Wishi atukwatile imwe na ine. Alishimikile ili ilyashi ilyalelondolola ico icitemwiko cakwa Wishi.

Umuntu umo aleikala fye bwino na bana bakwe abaume babili mu musumba umo. Alemona ukuti fyonse fyali bwino. Ubushiku bumo umwana wakwe umo aile kuli wene no kweba wishi ati, “Ine nshatemwa ukwikala pano,

ndefwaya ukuikalila ne mwine no kufumapo. Mpeni icakano ca fyuma icikesaba candi. Wishi alisakamene, lelo alimupele icuma no kumuleka ukuti aleya. Wishi alisakamene no kulanguluka ukutila bushe akamumonapo umwana wakwe nakabili. Ninshi uyu mwana akansile wishi ifi?

Umwana aliya ukutali no kuipakisha ne cuma ne fibusa fyakwe. Aileposaika ne fyo akwete kumikalile ya kusungaula ne fibusa fyakwe. Alionaula ifyuma fyakwe no kucita ifyabipa ifingi. Alemona kwati alekwata ubwikashi ubusuma no kulekafye ifyuma fyapwa ne fibusa fya mubutuka. Alishele eka no kuimfwa ukubifya sana. Finshi afwile ukucita?

Aile kumulimi umo; nao amutumine ku kulisha bakapoli. Tabamupele ifyakulya ifyalinga ukuti alelya. Alisakwata insala cakuti alefwaya no kulya ifyakulya fya bakapoli. Aliyamba no kutontonkanya pa fibi acitile ne fyo acushishe ba wishi. Ilisakwata ubulanda sana.

The prodigal son feeding the pigs

Ubushiku bumo aliibukisha ifyo ba wishi bamutemenwe ne fyo aikele bwino elyo ali pa ng’anda yaba wishi.

Alilanguluka, “Nga kuti na bwekela kuli ba tata panuma yakucita fyonse ifi? Bushe kuti bacili bali ntemwa? Nshili uwalinga ukubo mwana wabo. Kuti nabafye umubomfi mu ng’anda yabo nga kuti bampokelela.”

Mukukana posa inshita aliimakene ukuya ku nga’anda yaba wishi. Atile akaya mona nga cakuti ba wishi bacili bali mutemwa.

Wishi alemufuluka umwana wakwe ukufuma fye ubo bushiku umwana afuminepo. Alelanguluka, “Bushe umwana wandi akabwela?” No bushiku bumo amwene umuntu umo alaisa apatali. Nao ati, “Bushe kuti aba umwana wandi ulya?” Aliisa ima no kumubutukila no kuya mukumbata no kumupokelela. Atile, “Uyu umwana wandi alilubile nomba asangwa.”

The father welcoming the prodigal son home

Bonse twaliba ngoyu mwana umwaume; bonse twalifuma kuli Shifwe uwakumulu. Twalionaula tupelo. Twalicita ifintu ifyabipa no kumubembukila. Ilelo Shifwe wakumulu alefwaya ukuti tubwekele kuli wene. Aletulolela na maboko ayaisulwa ku kutupokelela.

Bushe natwiishiba ukutemwa Yesu atukwatila ifwe? Panuma yakusambilisha pano isonde imyaka itatu, Alisuminishe abantu ababi ukumutenika pa ca pindama. Aliculile no bukali no kukanwa elyo aleleko mweo no kwitila umulopa wakwe nge lambo lya membu sha calo conse.

Ilyo twiisa kuli Tata tulamulomba uku twelela imembu shesu. Lulya amona ukutila tuli no bulanda pamulandu wa membu shesu, alatwelela no kutusamba no mulopa wakwe ukufumya imembu shesu shonse. Ala ici cintu icawamisha ngashi. Yesu aba Umupusushi wesu. Twafyalwa libili no kuba umuntu umupya. Ubwikashi buleisa mukukwata intampulo ipya. Yesu afumyapo ubulanda bwesu no kubikapo cimwemwe ne nsansa.

 

Tutumineni

Lombeni amapepala yelandwe

Cibusa Kuli Iwe

Yesu Cibusa Obe

Jesus is your friend

Nalikwata icibusa. E cibusa uwapulamo pa fibusa fyonse nakwata. Wacikuku sana kabili wacishinka icakuti ndekabila ukuti nobe umwiishibe. Ishina lyakwe ni Yesu. Ne cawamishapo cakuti alafwayo kuba cibusa obe.

Leka nkwebe pali wene. Tulabelenga ili lyashi mu Cipingo. Baibulo yacishinka. Eshiwi lyakwa Lesa.

Lesa ewapangile isonde na fyonse ifyabamo. E Mfumu yakumuulu ne sonde. Ewupela umweo no bumi kufintu fyonse.

Amalembo yonse ya: Cibusa Kuli Iwe

God's creation

Yesu ni Mwana Lesa. E ico Lesa alimutumine ukufuma ku muulu ukwiisa pano isonde kukuba Umupusushi wesu. Lesa Alitemwisha abapono isonde ukutemwa kwakuti (ici cipilibula ukuti alitutemwa iwe na ine). Atumine Umwana Wakwe Umwaume, Yesu, (ukufwila pamembu shesu) pakutila onse uwamutetekela ekaloba, lelo akwate umweo wape. (Yohane 3:16)

Yesu aishile pe sonde nga akanya. Wishi na nyina pano isonde bali Yosefe na Maria. Afyelwe mu cibaya ca ng’ombe no kubikwa mu mulimba.

Jesus' birth

Yesu abamukusishe ni Yosefe na Maria, kabili ali necuumfwila kuli bene. Alikwete ba indume ne nkashi shakwe esho aleyangala nasho. Ali afwilisha Yosefe mu muncito yakupala imbao.

Jesus and the lad with food

Ilyo Yesu aishila kula ukubo mulumendo, Alisambilishe abantu pali Wishi uwa kumulu. Alibalanga ukutila Lesa alibatemwa. Aliposeshe abalwele no kutalalika abo abali mumacushi. Ali ni cibusa wa bana abanono. Alefwayo kuti baleba mupepi na Wene. Alibakwatile inshita abana. Abana nabo bali mutemenwe Yesu no kutemwa ukuba na Wene.

Abantu bambi Yesu tabamutemenwe. Bali mufinuka no kumupata bali mupatile icakuti balefwaya ukumwiipaya. Ubushiku bumo ubwabipa balimwiipeye Yesu no kumutanika pa musalaba. Yesu tacitile icibi icili conse. Atufwilile pa mulandu wakuti iwe na ine twalibembuka.
Jesus on the cross

Ilyashi lyakwa Yesu talipwa ne mfwa yakwe, iyo. Lesa alimubusha kubafwa! Abasole Bakwe bali mumwene ilyo abukile kubafwa. No bushiku bumo alibwekela kumuulu.

Pali lelo alakwanisha ukukumona no ku kumfwa. Aliishiba fyonse ifyobe no ku kusakamana. Isafye kuli Wene mwi pepo.

Umwebe pali fyonse ifile kucusha. Ali uwaipekanya ku kwaafwa. Kuti wafukama no kulanda nankwe, inshita iili yonse, pa ncende iili yonse.

Ubushiku bumo Aleisa nakabili! Akasenda bonse abasumina muli Wene ukuya kumwakwe kumuulu.

Jesus listening to a woman pray

Tutumineni

Lombeni amapepala yelandwe

MUFWILE UKUFYALWA CIPYA

Yesu atweba ukuti impongolo sha kumũlu shaliisalikwa kuli ifwe kano fye twafyalwa icipya. E ico, tuleipusha: We cibusa, bushe walifyalwa icipya? We munyinane, icipya? Nga tefyo, ninshi, waliluba. Pantu Yesu alanda, “Ngo muntu tafelwe icipya, te kuti amone ubufumu bwa kwa Lesa” (Yohane 3:3).

Kuti mwaipusha, “Bushe ulufyalwa cipya ninshi?” Lelo kwaliba amasambilisho ayapusana-pusana pa kufyalwa icipya Te lubatisho, pantu bambi balibatishiwe lelo tabafyalwa cipya (Imilimo yabatumwa 8:18-25). Te kwiingila mu cilonganino, pantu bamo balisokelelwe (Abena Galatia 2:4). Te mukulyako umukate, pantu bamo ba lilya ukabulo mucinshi no kuba twala kupupingushi (1 Abena Korinti 11:29). Te mukubukulusha kukwesha ukwikala bwino, “pantu abengi bakafwayo kwingila, lelo bakafilwa” (Luka 13:24). Te kupepa, pantu Yesu alanda, “Aba bantu banshinshimuna patunwa twabo, lelo imitima yabo yataluka kuli ine” (Mateo 15:8).

Umuntu kuti alanda ati nga naesha no kucita fyonse ninga cita, ukupela ku bapina, ukutandalila abalwele, no kuba bwino muli ifyo ninga cita cilabushiku, ne cacine nalifyalwa cipya (Mateo 25:41-45). Iyo, teti tube ifyo tatuli: “pantu umutima uwangwa bumubili bulwani kuli Lesa; taucingwa ku mbela ya kwa Lesa, kabili tawingacimbako iyo” (Abena Roma 8:7). Tufwile twakwata umutima uwãlulwa. Pantu Lesa ukupitila muli bakasesema atila, “nkapēla kuli imwe umutima upya” (Esekieli 36:26).

“Nomba, ukufyalwa cipya cinshi?” Mukufyalwa cipya mwabo kucingwa umutima kukufuma kubwikalo uwakuilabombela fwebene ukuya  kubwikalo bwakubombela Shikulu. Ici cisafye lilya twaumfwa ubulanda umulandu no bubembu bwesu na mucitetekelo ukulosha kuli Yesu ukutupēla ubwelelo. Lintu umwana afyalwa, ubumi bupya buleisa, umuntu mupya kuli bumubili. Nge fyo fine, lilya twafyalwa icipya, ubumi bumbi muli Kristu Yesu ukufuma ku Mupashi buleisa. E ico cine bwitwa ukufyalwa kupya – ubumi bupya muli Kristu Yesu. “Shikulu talafyalafya ku kufishe co alaile, filya bamo batungo kulafyalafya; lelo atekanya kuli imwe pakukana fwayo muntu ukonaika, lelo onse ukulola ku kulapila” (2 Petro 3:9).

“Ni lilali ninga lolela ukufyalwa cipya?” Amalembo yatila, “Ubwa lelo, nga mwaumfwe shiwi lyakwe” (Abahebere 3:7). Ico cipilibulo kutila pa mushinku ũli onse, pa nshita nelyo pa ncende, nga waumfwa ubwite no kwãsuka, kuti wafyalwa icipya kuli Mupashi.

Amalembo yonse ya: MUFWILE UKUFYALWA CIPYA

“Cala senda inshita ïtali shani? Bushe nshifwile ukukula mu bumi ubupya?” Iyo, tufyalwa mu bufumu bwakwa Lesa e ico cine cilatupanga ukuba bana ne mpyani. “Kabili nga tuli bana, ninshi tuli impyani, impyani sha kwa Lesa, impyani shinankwe sha kwa Kristu” (Abena Roma 8:17). Ici kuti cacitika lintu mwa ipēla ukufikapo no kwisa kuli Yesu ku kwelelwa.

“Bushe ni munshila nshi kabili lilali tukupokelela (ukufyalwa cipya)?” Lesa, ũmona mumutima, alamona bucishinka bwenu. Alesa kuli imwe mukupitila ku maka ya kwa Mupashi wamushilo (Amalumbo 51:10). E ico, mulafyalwa cipya – icibumbwa cipya muli Kristu mukupitila mu citetekelo muli wene (2 Abena Korinto 5:17).

Mukulekelesha: “Kuti naishiba shani ukutila nimfyalwa cipya?” Paulo mu Bena Roma 8:1-10 alafunda ukuti; “Muntu nga abulwo Mupashi wa kwa Kristu, wene te mwina mwakwe iyo.” Icipingo cifundo ukuti abaluba balifwa mu lubembu, balipingulwa, nelyo bakwata kampingu umubi. Amano yabo yaba aya bumubili, ukwabula isubilo, abakanaumfwila, no kukana kwata Lesa mu calo. Lelo, umwina Kristu wafyalwa cipya mwana wa kwa Lesa, uwa mweo muli Kristu, uwapusuka, ushapingulwa, elyo akwata kampingu musuma. Nakabili aliba uwa kuMupashi, kabili uwalisulwamo no Mupashi wa Mushilo ne citetekelo, elyo alikwata isubilo lya mweo wa muyayaya. Imembu shakwe shalifutwa no mulupa wa kwa Yesu. Umutima wakwe walisulamo ne citemwiko no mutende wa kwa Lesa uwapulamo amano. Alatemwa,alakabila, kabili ãkwata amaka ya kucita ubufwayo bwa kwa Lesa. Alangwa ne subilo ilya pitilila kumbo, no bulayo bwa ŋanda Kumũlu. Bushe kuti umuntu apita mukwiluka kwa musango uyu ukwabula ukukwishiba? Awe nakalya, pantu “Mupashi wine uleshimikilo bunte pamo ne mitima yesu ukuti tuli ban aba kwa Lesa” (Abena Roma 8:16).

Nga tamwakwatapo uku kwikala no mutende ne cimwemwe icïsa ku mweo, mwitũsha, pantu muleangasha Lesa no mweo wenu mweka. Mufwile ukufyalwa cipya.

Tutumineni

Lombeni amapepala yelandwe